≡ Menu
INFORMATIKA
Cena: 800 Kč / školní rok
(150 Kč / 1.pol.,  650 Kč / 2.pol.)
* sleva za 1.pol. - rekonstrukce
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 113
Časová dotace: 1,5-2 hod./týden
Lektor kroužku: Lukáš Schovanec, Martin Allmer
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Lukáš Schovanec
kontakt: 383 322 216, 724 147 600
Aktuálně: prázdné

Pravidelné lekce

 • ÚTERÝ 15:00-16:30 /začátečníci
 • lektor: Martin Allmer
 • začínáme: 12.12.2017
 • ČTVRTEK 15:00-17:00 /pokročilí MIX
 • lektor: Lukáš Schovanec
 • začínáme: 14.12.2017

Organizační schůzka
 • proběhne při zahájení kroužku
 • přihlášení potvrdíme telefonicky, případně emailem

Jak podat přihlášku?

 • Elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • Pro podání tištěného formuláře využijte sběrný box v budově DDM Na ohradě, nebo v kanceláři CEV Podskalí.
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 6 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • dětem se zájmem o techniku a informatiku
 • dětem pro získání kvalitní počítačové gramotnosti nutné při studiu na ZŠ
 • pokročilým dětem se zájmem o konkrétní počítačovou problematiku
Vybavení a pomůcky
 • přezůvky
 • techniku a učební pomůcky zapůjčíme
Všeobecné výstupy
 • zdokonalení a rozvoj počítačové gramotnosti
 • osvěta negativních vlivů internetu, kyberšikany, sociálních sítí a virového ohrožení PC
 • správné návyky využití počítače a psaní na klávesnici
 • ovládání Microsoft Office Word, Excel a PowerPoint v rozsahu dle pokročilosti skupiny
 • praktické použití dalšího vybavení učebny: tiskárna, scanner, vypalování, robotické stavebnice, výukové stavebnice, zrcadlové fotoaparáty, midi klávesy, vazač, laminace, buttony...
 • seznámení s novinkami ve světe počítačů, orientace v novém hardwaru a softwaru
 • skupinové projekty na aktuální vzdělávací téma

Pokročilé výstupy

 • pokročilé ovládání programů, editorů zvuku, videa, grafiky
 • pokročilá práce s MS Office formou projektů
 • programování NTX Mindstorm, C++
 • konstrukce počítače
 • webové stránky
 • propojení znalostí s ostatními výukovými předměty ve škole
Víte že?
 • DDM Strakonice má od července 2013 nově vybavenou počítačovou učebnu s operačním systémem Windows 8, bohatým softwarovým vybavením a audio-vizuální technikou.
 • Výpočetní technika představuje v dnešní době především počítač. Společnost se vyvíjí obrovským tempem a za posledních 20 let se technika neuvěřitelným tempem rozvinula.
 • V současnosti již zasáhla do všech odvětví lidské činnosti a stala se nezbytnou součástí našeho života. Počítače jsou všude kolem nás, více než polovina lidí používá počítač a internet jako pracovní nástroj. V domácnosti, kde se většina dětí s počítačem setkává, je však používán převážně jako hračka a pro zábavu.
 • Je velmi důležité ukázat dětem dostupné funkce počítače, aplikace a programy, které lze použít jako pomůcku pro učení nebo nástroje pro osobnostní a vědomostní rozvoj. Dále umožnit přístup a získání zkušenost s vybavením, které nebývá v domácnostech a školách obvyklé. Pracovat na kolektivních projektech možných pouze pod odborným vedením a v pracovní skupině se stejným zájmem.

Obor počítačová grafika

 • Je z technického hlediska obor informatiky, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů a dále také na úpravu zobrazitelných a prostorových informací nasnímaných z reálného světa (digitální fotografie a jejich úprava a filmové triky). Z hlediska umění jde o samostatnou kategorii grafiky (vlastní grafické návrhy a fotomontáže).
 • 2D grafiku dělíme na vektorovou a rastrovou. Vektorová řeší přesná geometrická data, souřadnice bodů, propojení mezi body (úsečky a křivky) a vyplnění tvarů. Rastrová je pravidelná síť pixelů, organizovaná jako dvourozměrná matice bodů. Každý pixel nese specifické informace, například o jasu, barvě, průhlednosti bodu, nebo kombinaci těchto hodnot.
 • 3D grafika je příbuzná vektorové 2D grafice. Také pracuje se souřadnicemi bodů a informacemi o úsečkách, křivkách a plochách, ale data jsou uložena v trojrozměrném souřadnicovém systému. Různými technikami se dají ve 3D grafice vytvořit velmi realisticky vypadající obrázky díky věrné simulaci světelných a optických jevů jako jsou stíny, odrazy či lom světla. Pokročilé vývojové nástroje umožňují i realistické animace včetně pohybů…

Obor programování

 • Programování je proces zahrnující činnosti od návrhu algoritmu, psaní, testování a ladění zdrojového kódu počítačového programu (software), včetně následné údržby. Návrh algoritmu obvykle určuje obecný postup řešení dané úlohy. Zdrojový kód programu je zápisem algoritmu ve zvoleném programovacím jazyce. Programem (algoritmem) nemusí být nutně počítačový program — programy jsou např. i návody k použití, recepty v kuchařkách apod.
 • Cílem programování je vytvořit program, který vykazuje určité žádoucí chování. Proces psaní zdrojových kódů často vyžaduje odborné znalosti v mnoha různých oborech.
 • Programování také znamená instalaci operačního systému, softwarů a ovladačů PC.

Obor práce se zvukem

 • Pokročilá práce na počítači znamená užší specializaci na vybraný obor a téměř dokonalé zvládnutí obsluhy vybraných programů v dané problematice a techniky s tím spojené.
 • Editace hudby ve zvukových editorech je poměrně nová specifikace práce na PC v oblasti muzikologie.
 • Tuto kreativní činnost dělíme na úpravu a střih hudebních souborů (výstupem je pak vlastní remix) a na tvorbu vlastních songů (hudebního doprovodu doplněného o vlastní zpěv či rap).
 • Základem je znalost rytmu, nápad a potřebné vybavení jako například: mikrofon, zvukový editor, případně midiklávesy a mixážní pult.