≡ Menu

Provozní řád

Povinnosti všech návštěvníků objektu
Všichni návštěvníci jsou povinni:
 • Dodržovat zákaz kouření, zákaz požívání alkoholu nebo jiných omamných látek.
 • Dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, zásady bezpečného chování v prostorách budovy a dopravního hřiště.
 • Chovat se tak, aby nezpůsobili vznik požáru.
 • Při zjištění požáru neprodleně ohlásit správci objektu, v jeho nepřítomnosti ohlašovně na tel. č. 150.
 • Při požáru pomáhat při záchraně ohrožených osob, materiálu a v případě reálné možnosti likvidovat požár pomocí dostupných hasicích prostředků, které jsou umístěny v prostorách školy.
 • V případě požáru dbát pokynů zaměstnanců organizujících evakuaci a taktéž velitele zásahu.
 • V průběhu výuky a výcviku důsledně dbát všech pokynů a příkazů správce, instruktora, pedagogického pracovníka doprovázejícího děti a respektovat místní nařízení.
 • Za bezpečnost dětí, které v objektu absolvují systematický výcvik, zodpovídá pedagogický pracovník, který děti doprovází - za děti, které navštíví dopravní hřiště za účelem samostatného nepravidelného výcviku (veřejnost) jsou odpovědni rodiče.
 • Vstup dětí, v době pro veřejnost, je možný pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.
Všeobecné zásady užívání DDH
 • Udržovat pořádek na toaletách a v případných dalších místnostech sloužících k hygieně ve smyslu zásad slušného chování.
 • Nevodit a nedovolit vstupu psů do prostoru DDH.
 • Nepoškozovat dopravní značky a signalizaci.
 • Nelézt po stromech a lámat větve.
 • Nelézt přes plot a poškozovat jej.
 • Nepoškozovat ostatní zařízení a předměty umístěné na DDH.
 • Při jízdě nevrážet úmyslně do ostatních jízdních kol, koloběžek, odrážedel, obrubníků, a tím poškozovat dopravní prostředek a ohrožovat sebe i druhé na zdraví.
 • Vypůjčené dopravní prostředky není možno vyvážet mimo DDH.
 • Všichni účastníci provozu musí mít na hlavě přilbu, která má potřebné schválení k užívání.
 • Návštěvník může použít vlastní dopravní prostředek (ne motorový a mimo kolečkových bruslí) nebo přilbu.
 • Jízda je na vlastní nebezpečí, za děti zodpovídá doprovázející dospělá osoba.
 • Účastníci provozu jsou povinni respektovat dopravní značení a dopravní předpisy.
 • Při porušení řádu nebo nevhodném chování, může pracovník DDM Strakonice osobu vykázat z DDH .
 • Každý úraz je nutno nahlásit pedagogickému dozoru, který zajistí ošetření nebo přivolá rychlou záchrannou službu.